Le Monde du Yoga

kar

(autre forme : kri)
Faire
Cf. Karana, karman, prakriti